Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De eerste afspraak
 • Indien je voor de eerste keer komt dien je je te legitimeren. Dit in verband met de wettelijke legitimatieplicht.
 • Een eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek (intake), onderzoek en het stellen van een diagnose voor een mogelijke behandeling.
 • Het kan zijn dat er tijdens het vraaggesprek signalen zijn die de fysiotherapeut eerst bij de huisarts wilt toetsen voordat de behandeling wordt opgestart. Dan wordt je doorverwezen naar de huisarts.
 • De echte behandeling start wanneer de diagnose is gesteld. Door het eerst stellen van een diagnose bestaat er een kans dat je bij de eerste ontmoeting nog niet behandeld wordt.
Betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen de patiënt en de therapeut.

 • De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waarmee wij een contract hebben, wanneer je een vergoedende verzekering (aanvullende verzekering voor fysiotherapie) hebt. Als achteraf blijkt dat je niet verzekerd bent of dat je meer behandelingen hebt gehad dan door de aanvullende verzekering vergoed wordt, krijg je alsnog een factuur voor de gemaakte kosten toegestuurd.
 • We sturen de factuur altijd naar je op.
 • De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan ben je in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.
 • In geval van verzuim, is de therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 • Ook is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.
Verhindering

Wanneer je verhinderd bent dien je dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven, zodat wij de mogelijkheid hebben deze plaats op te vullen. Wanneer je niet tijdig afbelt zullen de kosten voor de gereserveerde tijd bij je in rekening worden gebracht. Je bent 7 dagen per week, 24 uur per dag in de gelegenheid om jouw verhindering telefonisch door te geven, door inspreken van voicemail of door het sturen van een mail naar info@intensfysio.nl.

Behandeling door collega

Het is mogelijk dat je een keer wordt geholpen door een andere therapeut. Dit kan eventueel voorkomen wegens spoedeisende behandelingen. Wij vragen hiervoor jouw begrip.

Privacyreglement

Bekijk hier ons privacyreglement.

Klachtenregeling
 • Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut.
 • De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen.
 • Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het KNGF. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.
Huisregels trainingsruimte
 • Een ontspannen en verzorgde sfeer vinden we belangrijk. We vragen je daarom om sportkleding te dragen.
 • Wij behouden ons het recht voor om mensen op kledinggebruik aan te spreken.
 • Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens het trainen op apparaten. Dit is hygiënischer voor jezelf en anderen.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan bij Intens Fysio.
 • Het is niet toegestaan te roken, alcohol of drugs te gebruiken binnen Intens Fysio.
 • Je bent verplicht (schoon) zaalschoeisel te dragen in de trainingsruimte. Schoenen waarop je buiten hebt gelopen zijn niet toegestaan.
 • We raden je aan waardevolle spullen tijdens de training mee de zaal in te nemen. Het is niet toegestaan tassen, jassen of andere kledingstukken mee te nemen in de trainingsruimte.
 • Leg na de training losse onderdelen (gewichten, halters, etc.) terug op hun plaats. Zo kan de volgende gebruiker deze gemakkelijk terugvinden en kan er niemand over struikelen. Maak het apparaat waarop je transpiratie achterlaat schoon met je handdoek of een dispenserdoek.
 • Ongewenst gedrag zoals: luid, offensief of beledigend taalgebruik staan wij onder geen enkele omstandigheid toe. Tevens is geen enkel gedrag toegestaan waarbij leden of personeel van Intens Fysio worden lastig gevallen. Bij overtreding hiervan zal het personeel de persoon in kwestie vragen het gedrag te staken en/of de faciliteiten direct te verlaten. Bij overtreding kan de directie besluiten het lidmaatschap te beëindigen.
Contactgegevens

Intens Fysio
Essenstraat 2a
6127 CL
Grevenbicht

info@intensfysio.nl
046-4810202